Stäng meny

Kallelse till Årsmöte

Publicerades 1 juni 2019 klockan 12:00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE – MÖRRUMS GoIS IK FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018/2019:

Datum 30 juni 2019

Dag Söndag

Tid kl. 14.00

Plats Kansliet, Torsgården, Fabriksvägen 9, Mörrum

 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast fyra veckor före årsmötet tillställas medlemmarna enligt stadgarna på hemsidan och kansliet.


Punkt: 7 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning skall finnas tillgängligt för medlemmarna en vecka före årsmötet.

11 tom 16 Rösträtt

Person med giltigt medlemskort fyllda 16 år har rösträtt på årsmötet.

11 tom 15 Valberedning

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på kansliet.

17 Motioner att behandlas av årsmötet

Motion till årsmötet skall lämnas in senast tre veckor före årsmötet till kansliet av röstberättigad person med giltigt medlemskort.


DAGORDNING:

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4 Fastställande av föredragningslista

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret och räkenskapsåret

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10 Fastställande av budget, avgifter, insatser och verksamhetsplan för verksamhetsåret

11 Val av klubbordförande tillika styrelseordförande för ett år

12 Val av övriga styrelseledamöter för två år

13 Val av suppleanter till styrelsen för två år

14 Val av två revisorer och en suppleant för ett år

15 Val av två ombud till Mörrums GoIS idrottsallians & Blekinge idrottsförbund för 1 år

16 Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

17 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (3 veckor innan årsmötet)

18 Övriga frågor

19 Mötets avslutning

Mycket varmt välkomna!

Styrelsen, Mörrums GoIS IK

Samarbetspartners

Webbdesign och produktion av Webitfuture.